Algemene voorwaarden POP Solutions

1. TOEPASSING

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde leveringen en op alle diensten die door POP SOLUTIONS verstrekt worden, behalve op schriftelijke afwijkingen en zonder afbreuk te doen aan de eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke overeenkomst.

Ze krijgen de voorkeur op de aankoopvoorwaarden van de klant.

2. BESTELLINGEN – AANBIEDINGEN – WIJZIGINGEN – AANVULLINGEN

2.1 Enkel de schriftelijke aanbiedingen die uitgegeven worden door POP SOLUTIONS zijn geldig.

De geldigheidstermijn van de aanbieding is beperkt tot 30 dagen.

Het contract wordt pas opgesteld na de aanvaarding door POP SOLUTIONS van de bestelling van de klant.

2.2 Elke al dan niet aanzienlijke wijziging in het project dat overhandigd wordt aan de klant, waarvan aangetoond wordt dat het geen fout is van POP SOLUTIONS, wordt beschouwd als ‘auteurscorrectie’ en valt ten laste van de klant.

Alle aanvullende verwezenlijkingen vallen ten laste van de klant.

3. VERTEGENWOORDIGING

POP SOLUTIONS wordt correct vertegenwoordigd door een bestuurder of zaakvoerder.

De klant wordt correct vertegenwoordigd door de ondergetekende van de bestelbon.

4. EIGENDOM

4.1 POP SOLUTIONS blijft de enige bezitter van de intellectuele eigendomsrechten op zijn creaties en verwezenlijkingen. De creaties en verwezenlijkingen van POP SOLUTIONS mogen uitsluitend door de klant gebruikt worden in het kader van de overeenkomsten die met POP SOLUTIONS afgesloten werden en dit enkel op het Belgische grondgebied.

4.2 Alle leveringen, creaties en verwezenlijkingen blijven de eigendom van POP SOLUTIONS tot de volledige betaling verricht is.

4.3  Zelfs als ze niet door intellectuele-eigendomsrechten beschermd worden, blijven alle voor de creaties/producten uitgevoerde technische werken en gegevens eigendom van POP SOLUTIONS, dit met inbegrip van de te snijden vormen en clichés. Ze mogen onder geen enkel beding noch gekopieerd noch aan derden overgedragen worden, zelfs als een bijdrage tot de kosten zou betaald worden door de klant.

5. PRIJS

De prijzen die door POP SOLUTIONS gefactureerd worden, zijn exclusief btw en in euro. De wisselkoersrisico’s en de porto- en leveringskosten vallen ten laste van de klant.

6. UITVOERINGSTERMIJNEN

Enkel de termijnen die schriftelijk opgegeven worden door POP SOLUTIONS zijn bindend. Deze termijnen worden echter verlengd in het geval van (1) overmacht, (2) wijziging van de bestelling door de klant, (3) laattijdige overdracht van informatie en/of documenten door de klant en (4) laattijdige betaling.

7. RISICO’S – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De klant draagt als enige de risico’s met betrekking tot het transport.

7.2 De drukplaten, films, bestanden en andere gedrukte materialen van de klant worden door POP SOLUTIONS aanvaard op de verantwoordelijkheid van de klant. Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd wordt door de klant, behoudt POP SOLUTIONS zich het recht voor deze materialen zes maanden na de uitvoering van de prestatie te vernietigen.

7.3 De klant neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de bestelde werken. POP SOLUTIONS is niet verantwoordelijk voor inbreuken op het auteursrecht of op enige andere rechten van derden voor de teksten of creaties die gevraagd of goedgekeurd zijn door de klant.

8. BETALING

8.1 De facturen van POP SOLUTIONS dienen binnen de 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden aan het hoofdkantoor van POP SOLUTIONS.

8.2 Indien de factuur, op vraag van de klant, naar een derde verstuurd wordt, blijft de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan, zonder het voorrecht van schuldsplitsing, noch van uitwinning.

8.3 De inschrijving op effecten of de toekenning van uitstel tot betaling heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg.

9. LAATTIJDIGE BETALING

Wanneer de betaling niet verricht is op de vervaldatum, wordt het bedrag van elke factuur die uitgegeven is door POP SOLUTIONS van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een gebruikelijke, forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 15%, alsook met gebruikelijke achterstalligheidsinteresten van 1% per begonnen maand vertraging.

10. ONTBINDING

10.1 In het geval de klant het contract ontbindt, zal deze POP SOLUTIONS enerzijds alle opgelopen kosten, met name voor onderaanbesteding, verschuldigd zijn, en anderzijds al de winst die POP SOLUTIONS kon maken met de uitvoering van het contract. Deze winst wordt forfaitair en niet te verlagen vastgesteld op 30 % van het bedrag van de bestelling, zonder afbreuk te doen aan het recht van POP SOLUTIONS om aan te tonen dat de schade hoger ligt.

10.2 In het geval van een contract van onbepaalde duur of van een ononderbroken zakelijke relatie tussen POP SOLUTIONS en de klant, kan een partij het contract of de ononderbroken zakelijke relatie uitsluitend door middel van een aangetekend schrijven stopzetten, mits een opzegtermijn van 6 maanden.

11. SOLIDARITEIT

In het geval er meerdere klanten zijn, zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor hun verschillende verplichtingen en worden ze verondersteld af te zien van de voorrechten van schuldsplitsing en van uitwinning.

12. KLACHTEN

Er worden geen klachten toegestaan indien ze niet binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van het contract via aangetekend schrijven verzonden worden aan POP SOLUTIONS.

13. VERPLICHTINGEN

POP SOLUTIONS stelt alles in het werk om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen en aan de verwachtingen van de klant. Het bedrijf heeft echter enkel een inspanningsverplichting.

14. RECHTSPRAAK EN TOEPASSELIJKE WET

Uitsluitend de rechtbanken in het rechtsgebied van het hoofdkantoor van POP SOLUTIONS zijn bevoegd.

De Belgische rechtspraak is van toepassing.

15. JURIDISCHE GEGEVENS

Naam : POP Solutions
Hoofdkantoor: Tervurenlaan 402, BE-1150 Sint-Pieters-Woluwe
BTW:  BE 0888 070 632
Rechtvorm:  S.A.
Register van rechtspersonen : RPM Nivelles

 

Algemene voorwaarden POP Factory

1. TOEPASSING

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde leveringen en op alle diensten die door POP FACTORY verstrekt worden, behalve op schriftelijke afwijkingen en zonder afbreuk te doen aan de eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke overeenkomst.

Ze krijgen de voorkeur op de aankoopvoorwaarden van de klant.

Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant kennis ervan te hebben genomen en die te aanvaarden.

2. BESTELLINGEN – AANBIEDINGEN – WIJZIGINGEN – AANVULLINGEN

2.1 Enkel de schriftelijke aanbiedingen die uitgegeven worden door POP FACTORY zijn geldig.

De geldigheidstermijn van de aanbieding is beperkt tot 30 dagen.

Het contract wordt pas opgesteld na de aanvaarding door POP FACTORY van de bestelling van de klant.

2.2 Elke al dan niet aanzienlijke wijziging in het project dat overhandigd wordt aan de klant, waarvan aangetoond wordt dat het geen fout is van POP SOLUTIONS, wordt beschouwd als ‘auteurscorrectie’ en valt ten laste van de klant.

Alle aanvullende verwezenlijkingen vallen ten laste van de klant.

2.3 Het overmaken van de « goed voor druk » ontslaat POP FACTORY van alle verantwoordelijkheid voor de vóór of na de uitvoering van het werk vastgestelde fouten of weglatingen.

3. GOEDEREN

3.1 De volgende afwijkingen, boven of onder de bestelde hoeveelheden, dienen toegestaan te worden:

  • minder dan 500 exemplaren: 20 %
  • van 500 tot 999 exemplaren: 15 %
  • van 1.000 tot 4.999 exemplaren: 10 %
  • vanaf 5.000 exemplaren: 5 %

 

Deze hoeveelheden hebben betrekking op één formaat, één druk, één kwaliteit, één model, één bewerking en één levering.

3.2 Ten gevolge van de automatisering van de fabricageprocessen is het technisch onmogelijk een bepaald aantal afwijkende exemplaren te vermijden. Daardoor wordt er afgesproken een tolerantie van maximaal 1 % afwijkende exemplaren bij de levering te aanvaarden

3.3 Alle goederen die door de schuld van de koper niet geleverd kunnen worden binnen de overeengekomen termijn, worden op zijn verantwoordelijkheid opgeslagen in het magazijn. Hiervoor zullen opslagkosten aangerekend worden van 2% per maand, vanaf de aanvang van de opslag, waarbij elke begonnen maand volledig betaald dient te worden.

Wij behouden ons bovendien het recht voor de goederen in een opslagplaats ter beschikking van de klant te bewaren, op zijn kosten, en dit na een eenvoudige ingebrekestelling via aangetekend schrijven waaraan binnen de acht werkdagen na de verzendingsdatum geen gevolg is gegeven.

4. VERTEGENWOORDIGING

POP FACTORY wordt correct vertegenwoordigd door een bestuurder of zaakvoerder.

De klant wordt correct vertegenwoordigd door de ondergetekende van de bestelbon.

5. EIGENDOM

5.1 POP FACTORY blijft de enige bezitter van de intellectuele eigendomsrechten op zijn creaties en verwezenlijkingen. De creaties en verwezenlijkingen van POP FACTORY mogen uitsluitend door de klant gebruikt worden in het kader van de overeenkomsten die met POP FACTORY afgesloten werden en dit enkel op het Belgische grondgebied.

5.2 Alle leveringen, creaties en verwezenlijkingen blijven de eigendom van POP FACTORY tot de volledige betaling verricht is. Ondertussen heeft de klant bijgevolg geen recht om de goederen door te verkopen of die in pand aan derden te geven.

5.3 Zelfs als ze niet door intellectuele-eigendomsrechten beschermd worden, blijven alle voor de creaties/producten uitgevoerde technische werken en gegevens eigendom van POP FACTORY, dit met inbegrip van de te snijden vormen en clichés. Ze mogen onder geen enkel beding noch gekopieerd noch aan derden overgedragen worden, zelfs als een bijdrage tot de kosten zou betaald worden door de klant.

5.4 Plannen, tekeningen, modellen, drukprojecten, … die geen deel uitmaken van een bestelling zullen aangerekend of terugbezorgd worden naargelang de wens van POP FACTORY. In elk geval blijven ze eigendom van POP FACTORY en mogen ze niet gekopieerd worden.

6. PRIJS

De prijzen die door POP FACTORY gefactureerd worden, zijn exclusief btw en in euro. De wisselkoersrisico’s en de porto- en leveringskosten vallen ten laste van de klant.

Onze verkoopsprijzen zijn netto, af-fabriek en exclusief btw; ze worden ter informatie opgegeven.

Ze kunnen in de volgende gevallen herzien worden:

  • prijsstijging van de grondstoffen.
  • stijging van de lonen.
  • stijging van de energiekost.
  • gebrek aan grondstoffen en vervanging door andere materialen.
  • wijziging, om redenen buiten onze wil om, van de voorzieningsbronnen.

 

Deze lijst is niet limitatief.

7.  UITVOERINGSTERMIJNEN

De door POP FACTORY medegedeelde termijnen zijn louter indicatief. Ze worden in ieder geval verlengd bij (1) overmacht (met inbegrip van machinebreuk, gebrek aan drijfkracht of energie, staking, brand, overstroming,…), (2) wijziging van de bestelling door de klant, (3) achterstand in het overmaken van informatie en/of documenten door de klant en (4) betalingsachterstand.
POP FACTORY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen of schade voortvloeiend uit eventuele late leveringen.

 

8. RISICO’S – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het transport en de verzending gebeuren op de verantwoordelijkheid van de koper, zelfs wanneer de goederen ‘franco-plaats van bestemming’ verkocht worden. De goederen worden verkocht “af fabriek”.

8.2 De drukplaten, films, bestanden en andere gedrukte materialen van de klant worden door POP FACTORY aanvaard op de verantwoordelijkheid van de klant. Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd wordt door de klant, behoudt POP FACTORY zich het recht voor deze materialen zes maanden na de uitvoering van de prestatie te vernietigen.

8.3 De klant neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de bestelde werken. POP FACTORY is niet verantwoordelijk voor inbreuken op het auteursrecht of op enige andere rechten van derden voor de teksten of creaties die gevraagd of goedgekeurd zijn door de klant.

9. BETALING

9.1 De facturen van POP FACTORY zijn contant betaalbaar op haar hoofdzetel.

9.2 Indien de factuur, op vraag van de klant, naar een derde verstuurd wordt, blijft de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan, zonder het voorrecht van schuldsplitsing, noch van uitwinning.

9.3 De inschrijving op effecten of de toekenning van uitstel tot betaling heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg.

10. LAATTIJDIGE BETALING

Wanneer de betaling niet verricht is op de vervaldatum, wordt het bedrag van elke factuur die uitgegeven is door POP FACTORY van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een gebruikelijke, forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 15%, alsook met gebruikelijke achterstalligheidsinteresten van 1% per begonnen maand vertraging.

Bij gebrek aan betaling behoudt POP FACTORY zich het recht voor, alle afgesloten overeenkomsten en lopende bestellingen te schorsen. Bovendien brengt de niet-betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege de opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen met zich mee.

11. ONTBINDING

11.1 In het geval de klant het contract ontbindt, zal deze POP FACTORY enerzijds alle opgelopen kosten, met name voor onderaanbesteding, verschuldigd zijn, en anderzijds al de winst die POP FACTORY kon maken met de uitvoering van het contract. Deze winst wordt forfaitair en niet te verlagen vastgesteld op 30 % van het bedrag van de bestelling, zonder afbreuk te doen aan het recht van POP FACTORY om aan te tonen dat de schade hoger ligt.

11.2 In het geval van een contract van onbepaalde duur of van een ononderbroken zakelijke relatie tussen POP FACTORY en de klant, kan een partij het contract of de ononderbroken zakelijke relatie uitsluitend door middel van een aangetekend schrijven stopzetten, mits een opzegtermijn van 6 maanden.

12. SOLIDARITEIT

In het geval er meerdere klanten zijn, zijn ze hoofdelijk aansprakelijk voor hun verschillende verplichtingen en worden ze verondersteld af te zien van de voorrechten van schuldsplitsing en van uitwinning.

13. KLACHTEN

Er worden geen klachten toegestaan indien ze niet binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van het contract via aangetekend schrijven verzonden worden aan POP FACTORY.

Bij afwijkende of gebrekkige levering beperkt de verantwoordelijkheid van POP FACTORY zich tot de vervanging – binnen normale termijnen – van het gedeelte van de levering dat het voorwerp uitmaakt van de klacht, zonder welke schadevergoeding ook, wat de gevolgen van deze afwijkende of gebrekkige levering ook kunnen zijn. Geen enkele klacht geeft de klant het recht om de vervallen facturen niet te betalen.

14. VERPLICHTINGEN

POP FACTORY stelt alles in het werk om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen en aan de verwachtingen van de klant. Het bedrijf heeft echter enkel een inspanningsverplichting.

15. RECHTSPRAAK EN TOEPASSELIJKE WET

Uitsluitend de rechtbanken in het rechtsgebied van het hoofdkantoor van POP FACTORY zijn bevoegd.

De Belgische rechtspraak is van toepassing.

16. JURIDISCHE GEGEVENS

Naam : POP FACTORY
Hoofdkantoor : Rue du Bosquet, 41 à 1402 Nivelles
BTW BE 0401.832.594
Rechtvorm : SA
Register van rechtspersonen: RPM Nivelles